Feb 16 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie - klasa 2.

Propozycje MENu zmian w klasie 2.

Kontynuujemy analizę zmian proponowanych przez MEN. Dzisiaj: zmiany w rozszerzonej biologii dla klasy 2. Zacznijmy od tego, że zmiany są relatywnie duże. Większość propozycji jest, naszym zdaniem, słuszna (racjonalne i łatwo można je uzasadnić). Dotyczy to szczególnie:
- usunięcia stosowania klucza do oznaczania (skoro radykalnie okrojono systematykę zabieg ten ma sens),
- usunięcia różnorodności form morfologicznych bakterii (trochę to dyskusyjne, ale rozumiemy chęć ograniczania encyklopedyzmów),
- usunięcia trzech (a więc połowy) chorób bakteryjnych i jednej choroby wywoływanej przez protista,
- usunięcia porównania cykli rozwojowych grzybów i rozróżniania faz jądrowych. W tym kontekście niezrozumiałe jest tylko, że pozostawiono cykle rozwojowe i fazy jądrowe protistów (niedopatrzenie?),
- usunięcie aż jedenastu(!) doświadczeń z zakresu fizjologii roślin, np. z płaczem roślin, gutacją (wg aktualnych wymagań te doświadczenia uczeń powinien zaplanować i przeprowadzić sam!),
- usunięcia znaczenia Ca i Fe dla roślin,
- usunięcia redukcji gametofitu i sposobu powstawania gametofitów roślin nasiennych
- usunięcia nasion bezbielmowych i obielmowych (to kolejny encyklopedyzm),
- usunięcia giberelin, cytokinin i kwasu abscysynowego (ze względu na mnogość i nakładanie się efektów fizjologicznych propozycja jest słuszna),
- usunięcia rozróżnienia zwierząt beztkankowych i tkankowych (trochę nas to boli, ale…),
- silnego zredukowania liczby analizowanych grup zwierząt (usunięcie gąbek, wrotków, wijów i krągłoustych czyli grup specyficznych o niewielkim znaczeniu).
Zwraca uwagę, że największe „odchudzanie” zaproponowano w fizjologii roślin.
Zmiany, proponowane naszym zdaniem niesłusznie, to:
- wykreślenie rozróżnienia roślin jednoliściennych i dwuliściennych. To proste zagadnienie, ważne, m.in. dla zrozumienia różnorodności roślin okrytonasiennych,
- usunięcie porostów jako organizmów wskaźnikowych (powinno to i tak „wyjść” w ekologii i ochronie bioróżnorodności, więc być może to usunięcie „techniczne”),
- usunięcie rozróżnienia pierwoustych i wtóroustych (to ważne z ewolucyjnego punktu widzenia i wystarczyło ograniczyć się do podstawowej różnicy),
- usunięcie rozróżnienia bezżuchwowców i żuchwowców (to ważne z ewolucyjnego punktu widzenia),
- usunięcie bezczaszkowców (wiemy, że lancetnik, tak jak pantofelek, jest znienawidzony, ale to grupa ważna dla strunowców).

Sprawą dyskusyjną jest usunięcie roślin C4 i CAM. Rozumiemy, że to trudna partia materiału, jednak warto rozważyć pozostawienie roślin C4 (są ważne w warunkach gorącego klimatu, a to może mieć znacznie dla Polski, chyba że zanik Prądu Zatokowego „załatwi” prawie cała Europę). Mamy też problem z fotoperiodyzmem i termoperiodyzmem.
Naszym zdaniem warto byłoby zostawić fotoperiodyzm, ale musimy poczekać aż powstanie wersja ostateczna.

Pozdrawiamy
(omówienie zmian proponowanych przez MEN w biologii 3. przedstawimy już jutro)