Polityka prywatności

Administratorem strony jest Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza s.c., ul. Sobieskiego 292C/11, 84-200 Wejherowo, NIP 5882425967, REGON 266736944.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@terazwiedza.pl

1. Definicje

Administrator– Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza s.c., ul. Sobieskiego 292C/11, 84-200 Wejherowo, NIP 5882425967, REGON 266736944
Strona– strona internetowa dostępna pod adresem: https://terazwiedza.pl
Użytkownik– każdy podmiot korzystający ze Strony.

 2. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jestOficyna Multimedialna Teraz Wiedza s.c., ul. Sobieskiego 292C/11, 84-200 Wejherowo, NIP 5882425967, REGON 266736944

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniemprzez Administratora danych osobowych.
Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@terazwiedza.pl.Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych. Przykładowo, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z Administratorem, złożyć reklamację.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Smarthost.pl sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Infakt.pl sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, NIP: 945-212-16-81 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie (faktury wystawiamy na życzenie klienta).
  • Biuroland Księgowość s.c. (biuro rachunkowe), ul. Haller 16, 84-200 Wejherowo – w celu korzystania z usług biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego do comiesięcznych rozliczeń.
Wszystkie podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

3. Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, należy podać podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować dane przypisane do konta z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą Użytkownik zawiera z Administratorem na podstawie regulaminu.

Dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy jednak pamiętać, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

4. Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko i adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, która jest zawierana na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia oraz forma płatności.

5. Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiona zostaje faktura, to w tym celu przetwarzane są dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

6. Reklamacje

Jeżeli Użytkownik składa reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazuje Administratorowi swoje dane zawarte w formularzu reklamacyjnym, który przetwarza je w celu realizacji procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest w tym przypadku wypełnienie przeze Administratora prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

7. Newsletter

Za pośrednictwem strony można zapisać się do newslettera zawierającego informacje o najnowszych wpisach na blogu, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie checkboksa przy zapisywaniu się do newslettera, a następnie potwierdzenie tej zgody poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany w e-mailu. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

8. Kontakt e-mailowy

Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.